Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Πώς να μειώσετε τον φόρο που προκύπτει από αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια)


Φωτό αρχείου .Πηγή: ASSOCIATED PRESS
Οι τελευταίες νομοθετικές μεταβολές σχετικά με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων ανέβασαν δραματικά τα φορολογητέα εισοδήματα με την παράλληλη αύξηση των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) που υπολογίζονται για την διαβίωση του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν, καθώς και για την απόκτηση περιουσιακών του στοιχείων. Ο πιο διαδεδομένος και συνήθης τρόπος δικαιολόγησης των ποσών των αντικειμενικών δαπανών είναι με την ανάλωση κεφαλαίου (άλλοι τρόποι είναι η λήψη δανείου, οι δωρεές, οι γονικές παροχές και η διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.).

1) Σχηματισμός κεφαλαίων προηγούμενων ετών
Το ποσό εκείνο του κεφαλαίου που αποδεδειγμένα δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη (συνεχόμενα), είχε φορολογηθεί ή νόμιμα είχε απαλλαγή από το φόρο και το οποίο ως περίσσευμα (αποταμιεύματα) αναλώθηκε, δηλαδή δαπανήθηκε στο έτος 2011  χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων).
Ο τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα οικεία έτη.
Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
2) Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου
Για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου μπορεί να ληφθεί υπόψη κεφάλαιο που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που ίσχυαν σε κάθε έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί κεφάλαιο προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό, δηλαδή και πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια, με τις εξής δύο προϋποθέσεις:
α) Να έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το κεφάλαιο που επικαλείται για ανάλωση
β) Τα έτη να είναι συνεχόμενα, π.χ. ανάλωση κεφαλαίων από το οικονομικό έτος 2004 έως το 2008, και όχι επιλεκτικά. (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου έτους 2005 και έτους 2008)
Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κάθε έτους λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που είχαν φορολογηθεί ή είχαν νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, εισπράχθηκαν αποδεδειγμένα και τα οποία προκύπτουν από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων του ίδιου έτους. Τα έτη αυτά πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Κατά το σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, τα τυχόν αρνητικά υπόλοιπα κάθε έτους συμψηφίζονται με τα θετικά και στην περίπτωση που το τελικό αλγεβρικό άθροισμα είναι αρνητικό, δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση.
3) Υπολογισμός κεφαλαίου για ανάλωση που σχηματίστηκε από τη χρήση 2010 και εφεξής
Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για ανάλωση, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω.
Τα πραγματικά εισοδήματα που:
α. έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή
β. Σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ( π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) ή
γ. νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας ( π.χ. Υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων),
δ. τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα:
● χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
● εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
● δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ε. οποιαδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας (δεν υπάγονται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο φορολογούμενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο για πραγματοποίηση επενδύσεων).
Από τα προαναφερθέντα εισοδήματα που επικαλείται ο φορολογούμενος για σχηματισμό κεφαλαίου για ανάλωση, αφαιρούνται τα ποσά που αφορούν αντικειμενικές δαπάνες.
Παράδειγμα : Φορολογούμενος αποκτά το έτος 2011 ΕΙΧ αυτοκίνητο αντί 20.000 ευρώ με μετρητά. Για να δικαιολογήσει το ποσό αυτό, επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίστηκε από τα εισοδήματα του έτους 2010 ως εξής : Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 30.000 ευρώ, Αντικειμενικές δαπάνες (κατοικίας, άλλου ΕΙΧ αυτοκινήτου) : 12.000 ευρώ. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιήσει κεφάλαιο για ανάλωση ποσού 18.000 ευρώ.
Όταν δεν υπάρχουν αντικειμενικές δαπάνες ή αυτές είναι μικρότερες των ποσών των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους, τότε αφαιρείται ποσό τουλάχιστον ίσο με 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.
4) Υπολογισμός κεφαλαίου για ανάλωση που σχηματίστηκε τις χρήσεις 2008 και 2009
Για τα οικ. έτος 2009, 2010 (χρήσεις 2008 και 2009), οι αντικειμενικές δαπάνες και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται, θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής τεκμηρίου και δεν απαλλάσσονται.
Παράδειγμα :
Αν κατά τη χρήση 2008 και 2009 φυσικό πρόσωπο ήταν κύριος Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν τότε του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000 ευρώ) και είχε τεκμήριο από σκάφος αναψυχής ποσό 10.000 κατ’ έτος και κατά τη χρήση 2011, ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των ετών αυτών, η τεκμαρτή δαπάνη του αυτοκινήτου αυτού δεν αφαιρείται, δεδομένου ότι απαλλασσόταν του τεκμηρίου. Κατά τον υπολογισμό του κεφαλαίου για ανάλωση, αφαιρείται μόνο το τεκμήριο του σκάφους αναψυχής.
Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης για τα έτη 2008 και 2009 ή αυτές είναι μικρότερες (κατ’ έτος) από 2.900 ευρώ, αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 2.900 ευρώ.
5) Υπολογισμός κεφαλαίου για ανάλωση που σχηματίστηκε τις χρήσεις 2005 έως και 2007
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη όπως αναφέρουμε και παραπάνω :
α) τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών,
β) τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα (ό.π.)
Παράδειγμα : Φυσικό πρόσωπο κατά τις χρήσεις 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 ήταν κύριος αυτοκινήτου που απαλλάσσονταν του τεκμηρίου (π.χ. εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000€).
Κατά τη χρήση 2011 επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου των έξι προηγουμένων ετών. - Για τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008 (χρήσεις 2005, 2006, 2007) η τεκμαρτή δαπάνη του εν λόγω αυτοκινήτου θα αφαιρεθεί, ανεξάρτητα από το ότι κατά τις χρήσεις αυτές δεν είχε εφαρμογή το τεκμήριο.
- Για τα οικονομικά έτη 2009, 2010 (χρήσεις 2008, 2009) δε θα αφαιρεθεί δεδομένου ότι απαλλάσσεται του τεκμηρίου.
- Για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) θα αφαιρεθεί ανεξάρτητα αν απαλλάσσεται της εφαρμογής του τεκμηρίου ή όχι.
Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης για τα έτη 2005 έως και 2007 ή αυτές είναι μικρότερες (κατ’ έτος) από 2.900 ευρώ, αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 2.900 ευρώ.
6) Υπολογισμός κεφαλαίου για ανάλωση που σχηματίστηκε τις χρήσεις 1992 έως και 2004
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη:
α)τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών,
β)τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα δηλαδή ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο νόμιμα έχει εισπραχθεί.
Από τα παραπάνω εισοδήματα αφαιρούνται οι αντικειμενικές δαπάνες και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως ίσχυαν, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ, το ποσό που πρέπει να εκπεσθεί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
7) Δικαιολογητικά για την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
Για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών συνυποβάλλεται αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των εσόδων (εισοδήματα, δωρεές, κτλ.) και των ετήσιων δαπανών τεκμηρίων ή ποσού 2.900 ευρώ, ή 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ, ως ελάχιστο ποσό δαπανών διαβίωσης αν δεν υπάρχουν δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης, του άρθρου 16 ανάλογα με το έτος που επικαλείται δηλωθέντα εισοδήματα προς ανάλωση με το ποσό του σχηματισθέντος κατ έτος κεφαλαίου που προορίζεται για κάλυψη τεκμηρίων.
*Βασισμένο στο βιβλίο «Φορολογικές δηλώσεις 2012 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης – για φυσικά Πρόσωπα» των κκ. Χ.Παύλου – Ι.Γκούρλια
Μαρία Καλουμένου, λογίστρια, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net

Ο... σεναριογράφος Nick Cave στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών


Οι συντελεστές του «Lawless»
Κάννες, Γαλλία
Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Lawless: Σάια ΛαΜπεφ -ο οποίος φέρνει στις Κάννες και μικρού μήκους ταινία του-, Τομ Χάρντι, Γκάι Πιρς, Τζέσικα Τσαστέιν (ξανά), Μία Γουασικόφσκα βρέθηκαν στο πλευρό του σκηνοθέτη Τζον Χιλκόουτ στις Κάννες, προκειμένου να παρουσιάσουν την ταινία τους. Μαζί τους και ο μουσικός Νικ Κέιβ, φίλος του σκηνοθέτη, ο οποίος υπογράφει το σενάριο της ταινίας!

H ιστορία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ματ Μποντουράντ «The Wettest County In The World».


Είναι η αληθινή ιστορία των «κακόφημων» αδελφών Μποντουράντ, οι οποίοι κατά την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ επιδίδονταν σε λαθρεμπόριο οινοπνευματωδών.


Ερωτηθείς τι βρήκε στο μυθιστόρημα του Ματ Μποντουράντ, ο Νικ Κέιβ δήλωσε: «Μου άρεσε η ατμόσφαιρα του βιβλίου. Μου άρεσε η ιστορία της αγάπης και της ακραίας βίας. Ο συνδυασμός τους μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρων. Υπάρχουν συναισθήματα και πολύ ωμή βία σε αυτό το μυθιστόρημα. Η βία είναι συχνά βαρετή στις ταινίες. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να τις χειρίζεται κανείς, όπως το κάνει ο Τζον Χιλκόουτ, που είναι συναρπαστικός και φρέσκος».


«(Η βία στις ταινίες του Χιλκόουτ) είναι γρήγορη και ωμή και αφήνει ένα χάος πίσω» είπε ο Νικ Κέιβ. Σε αυτό συμφώνησε και ο Σάια Λα Μπεφ, πρωταγωνιστής της ταινίας, ο οποίος είπε ότι «η βία στις ταινίες του Χιλκόουτ είναι βρώμικη και ρεαλιστική. Δεν αποτελεί προβαρισμένο χορό μπαλέτου».


Όταν ο Νικ Κέιβ ρωτήθηκε πώς νιώθει που μεγαλώνει, απάντησε: «Δεν σας το συστήνω. Ξεχνάω λέξεις και χρησιμοποιώ λεξικά, μεγεθύνω τα γράμματα στον υπολογιστή, χάλια...».


Μπορεί το φίλμ να διαδραματίζεται στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, αλλά για τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη της, είναι σύγχρονη.


«Με έναν τρόπο η ποτοαπαγόρευση ισχύει ακόμα και έχει αποτύχει επικά στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών» είπε ο Κέιβ.


Και ο Χίλκοουτ συμπλήρωσε: «δεν είναι τυχαίο που σήμερα συγγραφείς και σκηνοθέτες γοητεύονται από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Σε εποχές ανασφάλειας και αστάθειας, βρίσκεις παραλληλισμούς με την σημερινή οικονομική και πολιτική κρίση».


Οι δυο τους είχαν ξανασυνεργαστεί σε προηγούμενη ταινία του Χίλκοουτ (
The proposition).

Το βράδυ της Παρασκευής έγινε ειδική προβολή του
Κάποτε στην Αμερική του Σέρτζιο Λεόνε, που έφερε μάλιστα τον πρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Ντε Νίρο στις Κάννες. Αναπόφευκτα, ο Χίλκοουτ ρωτήθηκε για το αν επηρεάστηκε από την κλασική πλέον στο είδος αυτό ταινία.

Ο σκηνοθέτης (
The Road) δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. «Λατρεύω τον Λεόνε. Εμπνεύστηκα από την ταινία του, όπως και από το Μπόνι και Κλάιντ -κυρίως σε επίπεδο κινηματογραφικό και ιστορίας. Αναζήτησα αναφορές στο Μπόνι και Κλάιντ και σε φωτογραφίες της εποχής. Ήθελα να κατανοήσω τον κόσμο αυτή τη στιγμή, σε αυτό το τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών» δήλωσε ο Χιλκόουτ.
Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων όσον αφορά στο καστ, εντοπίστηκε κυρίως στον Βρετανό Τομ Χάρντι, ο οποίος έχει μετατραπεί σε σταρ πρώτου μεγέθους μετά τη συμμετοχή του στις ταινίες Inception, Και ο κλήρος έπαιξε στον Σμάιλι, ενώ θα τον δούμε στην πολυαναμενόμενη ταινία Ο σκοτεινός Ιππότης: η επιστροφή.
Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς αισθάνεται που τον παρομοιάζουν με τον Μάρλον Μπράντο, αυτός απάντησε: «Δεν έχω δει καν τον Νονό. Περισσότερο έχω την εικόνα του από φωτογραφίες. Είναι βέβαια, πολύ κολακευτικό».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Λούκα Κατσέλη έκανε τελικά το άνοιγμα στον ΣΥΡΙΖΑ!


Τελικά το όνομα του Γεράσιμου Αρσένη ίσως και να μην έπεσε τυχαία στο τραπέζι του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.
Όλοι μιλούσαν από την Τετάρτη όταν στο Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών είχε πέσει το όνομα του Γεράσιμου Αρσένη από τον Αλέξη Τσίπρα για υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ότι προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς την Κοινωνική Συμφωνία της Λούκα Κατσέλη, συζύγου του Γ.Αρσένη.

Και τελικά η επιβεβαίωση ήρθε σήμερα το μεσημέρι κατά την 1η πανελλαδική συνάντηση στελεχών της "Κοινωνικής Συμφωνίας"

Στην κεντρική της τοποθέτηση η Λούκα Κατσέλη εισηγήθηκε “διμερή” συνεργασία της Κοινωνικής Συμφωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ “εάν αυτή είναι εφικτή”. Σε κάθε περίπτωση, η όποια απόφαση για την πορεία του κόμματος θα ληφθεί το προσεχές διάστημα και αφού τοποθετηθούν τα ιδρυτικά μέλη και τα στελέχη του.

 Ειδικότερα, η κ. Κατσέλη είπε ότι η Κοινωνική Συμφωνία τάσσεται ανεπιφύλακτα στον “προοδευτικό, αριστερό πόλο”, απευθύνοντας κάλεσμα συνεργασίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΔΗΜΑΡ, τους Οικολόγους Πράσινους, σε “ανένταχτους” και “κοινωνικά δίκτυα”.

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της, η κ. Κατσέλη έθεσε το ερώτημα εάν η Κοινωνική Συμφωνία θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτόνομη κάθοδο προς τις εκλογές ή εάν θα επιδιώξει συνεργασίες.

Ως προς την πρώτη προοπτική, υποστήριξε ότι βασικό μειονέκτημα είναι η πόλωση που θα υπάρξει και που θα “δυσκολέψει” τα μικρά κόμματα.

Αναφορικά με την “δεύτερη επιλογή”, μίλησε για διμερή ή τριμερή συνεργασία με τα προαναφερθέντα κόμματα στη βάση μιας ελάχιστης συμφωνίας, ωστόσο ανέφερε ότι τόσο η ΔΗΜΑΡ όσο και οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν “αποκλείσει” μια τέτοια “δυνατότητα”.

 Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Κατσέλη έθεσε το ερώτημα εάν η Κοινωνική Συμφωνία θα προχωρήσει σε διμερή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν αυτή είναι <<εφικτή>>, ή απλά θα στηρίξει τον <<αριστερό πόλο>>, αλλά, οπως είπε <<θα μείνουμε εκλογικά αμέτοχοι>>.

 “Το διακύβευμα των εκλογών είναι τέτοιο που δεν πρέπει να διστάσουμε να συνεργαστούμε”, είπε η κ. Κατσέλη, εισπράττοντας το χειροκρότημα των συμμετεχόντων.

 “Να προτιμήσουμε την πολυμερή συνεργασία μετά τις εκλογές και όχι διμερή, προεκλογικά”, εισηγήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του για το πώς η Κοινωνική Συμφωνία θα μπορούσε να διατηρήσει την “πολιτική αυτονομία” της που θέτει ως όρο και, αφετέρου, για το γεγονός ότι για να φτιαχτεί ο “προοδευτικός, αριστερός πόλος” δεν αρκούν οι τριάντα ημέρες έως τις εκλογές.

 “Μακάρι να γινόταν τώρα”, τόνισε, παραπέμποντας στην αδυναμία των κομμάτων της αριστεράς να “συνεννοηθούν” μεταξύ τους.

 Μιλώντας επί προσωπικού, όπως διευκρίνισε, ο κ. Καστανίδης είπε ότι θα στηρίξει τον “δημοκρατικό, προοδευτικό πόλο” και σημείωσε ότι για να το κάνει αυτό δεν έχει ανάγκη να γυρίσει σε “άλλες πολιτικές στέγες” για να εκλεγεί βουλευτής.

 “Θα δώσω την ψήφο μου στην αριστερά αλλά χωρίς να γίνω γυρολόγος, θα μείνω απλώς πιστός στρατιώτης της Κοινωνικής Συμφωνίας”, κατέληξε, εισπράττοντας και ο ίδιος από την πλευρά του, το χειροκρότημα των στελεχών του κόμματος 
 
Πηγή: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=140748&catid=9

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Το θαύμα της Δημιουργίας!


Το θαύμα της δημιουργίας. Στη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, η γέννηση νέων μορφών διαχείρισης συνιστά αναγκαιότητα και επιτακτική ανάγκη του ίδιου του συστήματος. Στη φύση η εξελικτική πορεία της πραγματικότητας αποδεικνύει ότι ο κύκλος της ανανέωσης συντηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον για ζωή και δίνει σπουδαίο νόημα στη σημασία του θανάτου. Αν είχαμε την απαραίτητη σοφία να συλλάβουμε την αλήθεια γύρω μας, θα βλέπαμε ότι όλα δοκιμάζονται με τις αναπόφευκτες ανατροπές και σταθεροποιούνται με την εμφάνιση νέων μορφών δράσης και δημιουργίας.
Σε ό,τι αφορά τις δημοκρατίες, η προσπάθεια για αναζήτηση νέων σχημάτων συμμετοχής είναι απαραίτητη , αφού η κατάθεση νέων εμπειριών , σηματοδοτεί την ενίσχυση του πολιτεύματος. Την 6η Μαίου η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,ΞΑΝΑ», ένα νέο πολιτικό κόμμα, ψηφίστηκε από εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες Έλληνες , παίρνοντας ποσοστό 2,15%.
Η ιδρυτική συνδιάσκεψη του κόμματος έγινε στις 12 Μαρτίου 2012 και από τότε ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια γνωστοποίησης των θέσεων και των ιδεών του. Όποιος παρακολουθεί τα μίντια θα διαπίστωσε ότι η προβολή υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη ή αποσπασματική. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, πριν τις εκλογές ο πρόεδρος , Θάνος Τζήμερος μπόρεσε να υπερασπιστεί τη φιλοσοφία και τα σχέδια του κινήματος σε μικρές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι φορές που ανέχτηκε την ειρωνεία ή την απαξίωση πολλών συνομιλητών του, που τους διέκρινε η αλαζονεία της κατεστημένης εξουσίας και το θράσος του ανάξιου πολιτικού θύτη. Παράλληλα, δούλεψε σκληρά και ένας μηχανισμός από πυρήνες ανθρώπων, σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, με όρεξη, ευγένεια και αποφασιστικότητα για κάτι φανερά ουσιώδες και σημαντικό.
Μέσα , σε δύο μήνες , οι άνθρωποι της «Δημιουργίας» έπεισαν τόσους πολλούς, έχοντας τόσο λίγο ήχο στη φωνή τους. Στηρίχθηκαν στη λογική, στο διάλογο και στην αποκάλυψη της αλήθειας . Όποιος ήρθε σε επαφή μαζί τους, έγινε και ψηφοφόρος τους. Στον προεκλογικό αγώνα, ξοδεύτηκαν λιγότερα από 60000 ευρώ χωρίς καμία χρηματοδότηση , παρά μόνο από τα χιλιάδες μέλη του κόμματος. Η επίκληση της λογικής μπορεί , ξεκάθαρα, να αποδείξει γιατί η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ» είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικής οντότητας.
Το κόμμα αυτό γεννήθηκε από την ιδέα ενός «κανονικού» ανθρώπου ,εργαζόμενου και δημιουργικού, που κάλεσε ένα βράδυ δύο φίλους και το ανακοίνωσε με παρορμητισμό και αποφασιστικότητα. Ο Θάνος Τζήμερος δεν είχε σχέση με την πολιτική των κομμάτων και δεν ήταν πάμπλουτος που βαρέθηκε το χρήμα και επιδίωξε τη δόξα. Η επικοινωνία , στη συνέχεια, διευρύνθηκε από το facebook και το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και άλλων «αμήχανων» ανθρώπων.
Ξεκίνησε λοιπόν ένας απόλυτα δημοκρατικός διάλογος , επί ίσοις όροις, όπως ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται σε κάθε γνήσια συμμετοχική δημοκρατία. Έτσι, γρήγορα αναδείχτηκαν σημαντικοί άνθρωποι , όχι από την εικόνα, αλλά από το λόγο που πρέπει να αξιώνει το πρόσταγμα της συνείδησης του ανθρώπου. Παράλληλα , σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δημιουργήθηκαν πυρήνες επικοινωνίας από δυναμικούς ανθρώπους που διαισθάνθηκαν τη σημασία του εγχειρήματος. Το αποτέλεσμα, λοιπόν των εκλογών, αποτελεί δικαίωση του ατόμου που δρα συλλογικά, ταχύτατα και αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας είναι να σπάσουμε το γενικευμένο κομφορμισμό που καταδυναστεύει την πολιτική ζωή του ανθρώπου.
Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός που έχουμε χρέος να τον δημιουργήσουμε. Πρέπει να ξεφύγουμε από την αυταπάτη της αντιπροσώπευσης και να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και να πράττουμε. Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει οι πολίτες να χειραφετηθούν από τις ιδεολογικές θεωρίες, τις κομματικές και τις άστοχες φαντασιώσεις. Η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ» ξεπήδησε από το απόλυτο «τίποτα»! Στελεχώθηκε από ανθρώπους που έρχονται από το κομματικό «τίποτα», προχωρά χωρίς εξαρτήσεις από «τίποτα» και δεν περιμένει «έξωθεν» πολιτική βοήθεια με τίποτα! Αυτό το κόμμα ξεκίνησε από το «χάος» της πολιτικής ζωής .
Δεν υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για να γεννηθεί ένα θαύμα από την ίδια την πρωτογενή μήτρα της κοινωνίας. Όχι αυτής που λένε , συχνά, οι πολιτικοί αλλά της κοινωνίας των ανθρώπων που είναι έτοιμοι να καταθέσουν τις ανάγκες τους και να παλέψουν γι΄ αυτές. Όσοι ενημερώνονται σωστά ,συνειδητοποιούν ότι τα μέλη αυτού του κόμματος δεν έχουν ιδεολογία, δεν έχουν φόρμες, δεν είναι πολιτικοί, δεν είναι ούτε μνημονιακοί ούτε αντιμνημονιακοί, δεν αναζητούν ταυτότητα γιατί πολύ απλά ,ο καθένας έχει τη δική του. Το πολιτικό μέλλον της Ελλάδας είναι αβέβαιο. Σίγουρα ζούμε ένα μεταβατικό στάδιο εξελίξεων που χρειάζονται διαχείριση και όχι ανευθυνότητα. Οι εκλογές της 6ης Μαίου απελευθέρωσαν δυνάμεις που ακόμα δεν έχουν εκφραστεί. Έβαλαν σε σκέψεις πολλούς που μέχρι χθες πίστευαν ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για διεκδικήσεις.
Στη γνήσια δημοκρατία, ο άνθρωπος ξεκινά πάντα, από την αρχή και φτιάχνει το δικό του σπουδαίο νόημα. Ο αυριανός Έλληνας δεν θα είναι ο ίδιος. Γρήγορα, θα ξεκινήσει να βιώνει δυνατά και δημιουργικά την πολιτική του ζωή. Η κατάσταση που διαμορφώνεται δείχνει πως οι αντιδράσεις του πνεύματος, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης θα σηματοδοτήσουν το νέο ελληνικό κόσμο. Όλοι μας θα δουλέψουμε γι΄ αυτό. Όλοι , κάπου ξυπνήσαμε μετά την 6η Μαίου, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στο χωράφι, στο ατελιέ, στο υπολογιστή μας. Δεν θα αφήσουμε τη μήτρα της πανανθρώπινης ελευθερίας να μαραζώσει και να χαθεί. Εμείς που ξέρουμε τι μεγάλο βάρος είναι να είσαι Έλληνας, δε θα μιλήσουμε ποτέ για Ελλάδα ! Μόνο θα σπείρουμε όμορφα , αισθαντικά και με σχέδιο, το σπόρο της «έμπρακτης» ζωής για να φυτρώσει γρήγορα. Εμείς , οι μέχρι χθες αμήχανοι και εγκλωβισμένοι θα εμφανιστούμε , από παντού , για να εξηγήσουμε σε όλους το «θαύμα της δημιουργίας».


Ανδρέας Ζαμπούκας

Ρ. Πρόντι: "Αναγκαία μια επιπλέον διαγραφή χρέους για την Ελλάδα"


 
 
Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη εκφράζει ο πρώην πρόεδρος της  Ευρωπαικής Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Πρόντι, σε σημερινές συνεντεύξεις του σε αυστριακές εφημερίδες.

«Η Ελλάδα δεν θα εξέλθει από την ευρωζώνη, γιατί αυτό θα σήμαινε το τέλος των πάντων», λέει ο Πρόντι. Όπως εξηγεί, θεωρητικά, η Ελλάδα, η οποία αντιπροσωπεύει μόνον ένα 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, θα μπορούσε να εξέλθει από την ευρωζώνη, όμως το βήμα της αυτό θα ακολουθήσουν Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο κ. Πρόντι επισημαίνει πως η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να ειπωθεί ότι δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, αν και, όπως σημειώνει, το γεγονός πως ο πρώτος που ανέλαβε την εντολή αναγκάστηκε να την επιστρέψει, δεν είναι καλό σημάδι.

Εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα και παραδέχεται πως οι αποφάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων είναι πολύ σκληρές, πως πολλοί Έλληνες δεν έχουν καμία προοπτική και πως το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει αποδεκτή μακροπρόθεσμα για μια νέα κυβέρνηση, η συμφωνία μείωσης του ελλείμματος.
Τάσσεται μάλιστα κατά της επιβολής επιπλέον βαρών στην Ελλάδα και υποστηρίζει πως χρειάζεται μια επιπλέον διαγραφή χρέους, διότι διαφορετικά είναι αδύνατο στη χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
 
Πηγή: http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=196095

Προσκλητήριο Σαμαρά για ενωμένη Κεντροδεξιά

Την πρόθεσή του να επιδιώξει την ανασυγκρότηση του μετώπου της κεντροδεξιάς γνωστοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς και παράλληλα καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ανευθυνότητα που διογκώνει την ανησυχία των πολιτών.
«Είμαι αποφασισμένος να πάρω πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού μετώπου της Κεντροδεξιάς στην Ελλάδα, που θα εκφράσει και την πλειοψηφία της κοινωνίας να παραμείνουμε στο ευρώ και τη θέληση του εκλογικού σώματος να αλλάξει η οικονομική πολιτική», σημείωσε σε δήλωσή του στο περιθώριο της έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ.


Κάλεσε όλους τους πολίτες να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστούν τα κεκτημένα δεκαετιών, αλλά και όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Κεντροδεξιάς, εντός κι εκτός Βουλής, να πάρουν μέρος.
Οπως είπε, «δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς. Ο λαός έχει ανάγκη, αυτή τη στιγμή, από αίσθημα ασφάλειας». «Πέρα από προσωπικές διαφορές και μικροκομματικούς ανταγωνισμούς, αυτό πρέπει να αποκαταστήσουμε: το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού λαού», τόνισε.
Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε παράλληλα ότι οι προτάσεις του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για καταγγελία της συμφωνίας θα οδηγήσουν «σε άμεση κατάρρευση εσωτερικά και πτώχευση διεθνώς, με αναπόφευκτη την έξοδο από την Ευρώπη». «Αλλο πράγμα», πρόσθεσε, «η συμφωνημένη τροποποίηση όρων της σύμβασης και εντελώς διαφορετικό η μονομερής καταγγελία της σύμβασης». Συμπλήρωσε ότι το δεύτερο οδηγεί σε καταστροφή και επεσήμανε πως «αν δεν σταματήσει αυτή η ανευθυνότητα η ανησυχία θα διογκώνεται».
«Ελπίζω ότι ως το απόγευμα ο κ. Τσίπρας θα έχει συνέλθει», συνέχισε ο κ. Σαμαράς σχετικά με τη σημερινή του συνάντηση με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε: «Αν δεν το κάνει θα σημαίνει ότι θα προσπαθεί ο ίδιος να δημιουργήσει ένα ευρύτερο αντί-ευρωπαϊκό μέτωπο για να πάμε πάλι σε εκλογές».
«Ο ελληνικός λαός δεν έδωσε εντολή να διαλυθεί η χώρα. Ούτε να βγούμε από την ευρωζώνη. Το αντίθετο ακριβώς. Κι όσοι κάτι τέτοιο κατάλαβαν, αλλοιώνουν και παρερμηνεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε αψυχολόγητες της δηλώσεις του Δημήτρη Στρατούλη για τις καταθέσεις, που -όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν θέλει να σχολιάσει καθόλου...
Υπέρ της επανένωσης της κεντροδεξιάς τάχθηκαν στελέχη της ΝΔ με σημερινές δηλώσεις τους.
Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Βήμα, ο Αδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ασφαλώς και πρέπει να υπάρξει άνοιγμα από πλευράς του Αντ. Σαμαρά, επαναλαμβάνοντας παλαιότερη δήλωσή του για την «ανάγκη, η Ντόρα Μπακογιάννη να συνδράμει τη Νέα Δημοκρατία». Εκτίμησε πως οι επόμενες εκλογές θα είναι η «μητέρα όλων των μαχών», ένα πραγματικό δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη και χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «αδιαφιλονίκητο ηγέτη της παράταξης».
Ανάλογη ήταν και η δήλωση του Γιάννη Παπαθανασίου στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό. «Εγώ πιστεύω στην ενωμένη κεντροδεξιά» είπε χαρακτηριστικά και τάχθηκε υπέρ του «ανοίγματος» σε Ντ. Μπακογιάννη, Στ. Μάνο, Θ. Τζήμερο, Γ. Καρατζαφέρη και στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Πάνου Καμμένου, «απέναντι στον λαϊκισμό του Τσίπρα».
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για πιθανή εμπλοκή του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Παπαθανασίου σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι αποσύρεται από την πολιτική και το απέδειξε τα τελευταία χρόνια. «Στήριξε, όμως, την παράταξη στον προεκλογικό αγώνα, με δηλώσεις του. Τι, πάρα πάνω, να κάνει;» διερωτήθηκε ο κ. Παπαθανασίου.
Υπέρ συγκεκριμένων κινήσεων για επανένωση της κεντροοδεξιάς, με ξεκάθαρους πολιτικούς όρους και οργανωτικές προϋποθέσεις τάχθηκε, σε συνέντευξή του στον ίδιο σταθμό, και ο Ευάγγελος Αντώναρος. Ζήτησε μάλιστα να προχωρήσει η παράταξη άμεσα, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ένα διευρυμένο συνέδριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συγγενών χώρων, ενώ αρνήθηκε να μπει σε ονοματολογία. 

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/elections/story?id=2175814

Ευχαριστήρια δήλωση της Κατερίνας Περλεπέ
 «Θέλω να ευχαριστήσω,  όλους όσους με στήριξαν και με τίμησαν με την ψήφο τους  όπως και όλους όσους ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ,  σ ΄αυτή  την  εξαιρετικά  δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και να τους  διαβεβαιώσω ότι,  θα είμαι   πάντα  δίπλα τους.
Θέλω επίσης να  δεσμευτώ,  γι΄ ακόμα μία φορά, προς όλους τους πολίτες του νομού  μας, ότι  θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στην πρώτη γραμμή, για την  αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που τους απασχολούν, είτε αφορούν τους ίδιους, είτε την Εύβοια  είτε συνολικά τη χώρα μας.
                                                         

                          Με  βαθιά εκτίμηση και αγάπη
                         Κατερίνα Περλεπέ- Σηφουνάκη

Ηχηρή γκάφα με τις καταθέσεις


Ανησυχία στους πολίτες για τις οικονομίες τους προκάλεσε η χθεσινή δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη, ότι το κόμμα αν γίνει κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα 165 δισ. ευρώ των καταθέσεων που έχουν οι πολίτες στις τράπεζες για την ανάπτυξη - για δάνεια στον λαό και στις επιχειρήσεις.
Η δήλωση - την οποία εν συνεχεία ο κ. Στρατούλης επιχείρησε να ανασκευάσει - ερμηνεύτηκε από παράγοντες της αγοράς ως απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμεύσει τις καταθέσεις, προκαλώντας αντιδράσεις όπως αυτή του προέδρου του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλου, ο οποίος δήλωσε: «Ο κ. Στρατούλης χρειάζεται επειγόντως σεμινάριο οικονομικών. Αγνοεί ακόμα και βασικά πράγματα, όπως ότι οι τράπεζες δεν φυλάνε σε σεντούκια τις καταθέσεις, αλλά δανείζονται από την ΕΚΤ καθώς οι γραμμές δανεισμού, όπως ξέρουμε, είναι κλειστές εδώ και δύο χρόνια».
Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημιά που προκλήθηκε, η Κουμουνδούρου αποφάσισε να περικόψει σε δύο ημέρες την τριήμερη διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης που πήρε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε σιωπητήριο από τα στελέχη του κόμματος για θέματα οικονομίας.
Στη συνέντευξη που έδωσε χθες στον Βήμα FM ο κ. Στρατούλης είπε ότι στην περίπτωση καταγγελίας του Μνημονίου οι τράπεζες «δεν θα είναι άδεια θησαυροφυλάκια, αφού έχουν ήδη 165 δισ. σε καταθέσεις των ελλήνων πολιτών». Στη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι αυτά είναι καταθέσεις των πολιτών και όχι των τραπεζών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Με άμεσο δημόσιο έλεγχο των τραπεζών εγγυόμαστε τις καταθέσεις των πολιτών και χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα για ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είπαμε ότι θα εγγυηθούμε, δεν θα δεσμεύσουμε τις καταθέσεις των πολιτών». Και συνέχισε περιγράφοντας πώς θα αξιοποιηθούν τα 165 δισ. ευρώ των καταθέσεων για ανάπτυξη: «Και πού πρέπει να χρησιμοποιηθούν; Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν για τα κέρδη των μετόχων τους, των τραπεζιτών. Δεν πρέπει να δίνουν ρευστότητα οι τράπεζες, να δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια στον λαό να κάνει σπίτια ή καταναλωτικά δάνεια να κινηθεί; Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Βεβαίως, αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, κούρεμα χρεών και επενδύσεις».

ΑΝΑΣΚΕΥΗ. Σε νεότερες δηλώσεις του το επιτελικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και διαβεβαίωσε ότι, εφόσον αναδειχτεί αριστερή κυβέρνηση, «σε καμία περίπτωση δεν θα δεσμεύσει τις καταθέσεις των πολιτών», αλλά «θα τις αξιοποιήσουμε μαζί με τα χρήματα των τραπεζών για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας». Ισχυρίστηκε δε ότι «μέχρι σήμερα τα χρήματα των τραπεζών και οι καταθέσεις των πολιτών χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν τα κέρδη των μετόχων τους» και έκανε λόγο για «βρώμικη σπέκουλα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να διαστρεβλωθούν οι θέσεις του αλλά και το μήνυμα του λαού».
 
Πηγή: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4719131

Την παραίτηση 2-3 συμβούλων (Τούρλα, Νταλάκα, Διγαλέτου) ζητάει ο Δήμαρχος Καρύστου, Νίκος Μανώλης.


Την παραίτηση 2-3 συμβούλων του, απόντων από το χθεσινοβραδινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση δανείου για την αποπληρωμή και μόνο χρεών προηγούμενων ετών, ζήτησε ο Δήμαρχος, Νίκος Μανώλης, ενώ ανέφερε ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα με επιστολή του προς αυτούς, ζητώντας τους να παραιτηθούν από Σύμβουλοι και να αναλάβουν οι επόμενοι, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Ο Δήμαρχος δεν αναφέρθηκε ονομαστικά από ποιους ζητάει την παραίτηση, αλλά χτες απόντες δεν ήταν 2-3 σύμβουλοι, όπως είπε. Ήταν 3 οι απόντες από την παράταξή του, είναι οι 3 πρώτοι Σύμβουλοι της Καρύστου, σε ψήφους και έχουν ονοματεπώνυμο. Έλειπαν οι Γεωργία Τούρλα, Χάρης Νταλάκας και Κώστας Διγαλέτος, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 14 μελών για να "επαναψηφιστεί" το δάνειο, με το οποίο, όπως είπε ο Δήμαρχος, ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός, χωρίς να σημαίνει ότι αν ήταν παρόντες θα υπερψήφιζαν το θέμα.
Η επαναψήφισή του γίνεται γιατί για ποσό δανείου άνω του 1.500.000 € απαιτείται η ψήφισή του από την πλειοψηφία όχι επί των παρόντων, όπως έγινε στο προηγούμενο συμβούλιο, αλλά επί του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που στο Δήμο Καρύστου είναι 27.
Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε ψηφιστεί δάνειο ποσού περίπου 1.100.000 € και στη συνέχεια, σε επόμενο Δ.Σ, δάνειο ποσού 1.800.000 €, που το μεσημέρι όμως πριν τη συνεδρίαση ήταν 1.500.000 €, και η αύξηση αυτή των 300.000 €, όπως ειπώθηκε, ήταν για την αγορά του κόμπακτ βιολογικού των Στύρων, που από όσο φάνηκε δεν είχε συμπεριληφθεί στους αρχικούς υπολογισμούς.
Από το Συμβούλιο δεν έλειπαν μόνο οι παραπάνω 3 Σύμβουλοι της διοίκησης, αλλά και όλη η δημοτική παράταξη του Λευτέρη Ραβιόλου, ο οποίος με επιστολή του, ενημέρωσε ότι δεν θα συμμετέχει στο συμβούλιο γιατί θεωρεί απαράδεκτο ένα τόσο σημαντικό θέμα να έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση ως έκτακτο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κούλα Βρανά, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», μοναδική σύμβουλος από την αντιπολίτευση που ήταν παρούσα, που είπε ότι δεν είναι σωστό να έρχεται έκτακτο ένα τέτοιο θέμα, σημειώνοντας όμως ότι «παρόλο που έγινε έτσι, η αξιωματική αντιπολίτευση όφειλε να ήταν παρούσα για να πάρει θέση».
Αυτό που προκάλεσε αίσθηση δεν ήταν η επιστολή και η θέση της αντιπολίτευσης, αλλά η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου, Νίκου Μανώλη, ενός εν των στενότερων επί χρόνια συνεργατών του Δημάρχου, ο οποίος σε σχέση με την έκτακτη πρόσκληση τόνισε «δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει έτσι και να μην πάμε σε κανονική πρόσκληση. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να περάσει έτσι. Θα το ψηφίσω, αλλά είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω, ως έκτατο, σημαντικό θέμα».
Απατώντας σε όλες αυτές τις εντάσεις, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Νόβας, είπε ότι «ήρθε ως έκτακτο να ψηφιστεί απόψε γιατί την Τετάρτη, όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια, ο προϋπολογισμός θα γυρίσει πίσω», με το Δήμαρχο να συμπληρώνει «ενημερωθήκαμε την Παρασκευή από την Περιφέρεια γι αυτό το πρόβλημα», αφήνοντας και αιχμές για κάποιους, λέγοντας «ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό».
Ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στην παραίτηση που ζητάει από τους Συμβούλους, επεσήμανε ότι «δεν μπορεί 2-3 άτομα να σταματάνε το Δήμο. Ο προϋπολογισμός είναι το εργαλείο για να δουλέψουμε. Να παραιτηθούν και να έρθουν οι επόμενοι στη σειρά. Αύριο θα στείλω και επιστολή που θα τους ζητώ την παραίτηση».
Αναφορά, επίσης, έκανε και στην απουσία της παράταξης του Λευτέρη Ραβόλου, λέγοντας ότι «κάνει ότι συμφωνεί και ψηφίζει τα εύκολα, ενώ τα σημαντικά και δύσκολα θέματα του Δήμου δεν τα ψηφίζει».
Με την διαπίστωση της αδυναμίας υπερψήφισης του δανείου από τους συμβούλους της διοίκησης, ο Δήμαρχος στράφηκε προς την κ. Βρανά λέγοντας «μόνο αν θέλει η κ. Βρανά μπορεί να περάσει απόψε το δάνειο», με τη Δημοτική Σύμβουλο να απαντά «ανθρώπινα Δήμαρχε σε καταλαβαίνω, αλλά πολιτικά δεν μπορώ να σε στηρίξω γιατί διαφωνώ στη βάση του προϋπολογισμού και του δανείου και δεν θα το ψηφίσω. Έχεις τη δημοτική σου ομάδα υπάρχει και η αξιωματική αντιπολίτευση για να το κάνουν».
Εν τέλει, ορίστηκε νέο Δημοτικό Συμβούλιο για την ερχόμενη Κυριακή, το πρωί και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέροντόσο το ποιοι θα είναι παρόντες, όσο και οι τοποθετήσεις και η ψήφος τους. Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει και είναι αυτονόητο ότι όλοι οι δημότες, αλλά ειδικά οι κάτοικοι της Καρύστου, την απαιτούν, η απάντηση των 3 δημοτικών συμβούλων στην παραίτηση που, δημόσια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζήτησε ο Δήμαρχος, ο οποίος ξεκάθαρα κάνει μια προσπάθεια να μεταφέρει τις ευθύνες, για το ότι ο Δήμος ακόμα δεν έχει προϋπολογισμό, σε τρίτους, αφήνοντας αναπάντητο πώς οι οφειλές από 1.100.000 € έγιναν μέσα σε ένα μήνα 1.800.000 €.
Το υπουργείο είναι πολύ ξεκάθαρο. Το δάνειο χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο για την αποπληρωμή οφειλών, των τέως δήμων και των ενιαίων πια δήμων, μέχρι την 31-12-2011. Είναι μια ευκαιρία που δίνει το κράτος να μπει μια τάξη και να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Καλλικρατικοί Δήμοι, μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όσο το δυνατόν απαλλαγμένοι από τα οικονομικά βαρίδια του παρελθόντος, αφού δικαιολογήσει ο κάθε Δήμος, ποιες είναι οι οφειλές, προς ποιους και για ποιο λόγο και αφού γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να βάλει σε τάξη και πώς θέλει να λειτουργήσει.

Πηγή: http://www.karystiapress.gr/topika-nea/tin-paraitisi-2-3-sumboulon-tourlas-ntalaka-digaletou-zitaei-o-dimarxos-karustou-nikos-manolis.html

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

«Χρυσή Αυγή: Black metal και στρατιωτικά παραγγέλματα»


Τα στρατιωτικά παραγγέλματα προς τους δημοσιογράφους, οι απειλές, καθώς και οι... ιδιότητες δύο εκ των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, βρέθηκαν στο επίκεντρο άρθρων που αφιέρωσαν στο ακροδεξιό κόμμα και στην είσοδό του στην Βουλή οι βρετανικές εφημερίδες Guardian και Independent.

«Χρυσή Αυγή: Black metal και στρατιωτικά παραγγέλματα»
Με τον τίτλο «Ο ακροδεξιός "ταραξίας" που κρατά στα χέρια του το μέλλον της Ευρώπης» η βρετανική εφημερίδα Independent αφιερώνει άρθρο της στο ακροδεξιό κόμμα της Χρυσής Αυγής που κατάφερε να εισέλθει στην Βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ιδιαίτερη μνεία κάνει η εφημερίδα σε δύο εκ των βουλευτών, ενώ στέκεται και στο στρατιωτικό παράγγελμα προς τους δημοσιογράφους ενώπιον του αρχηγού, Νίκου Μιχαλολιάκου.
Κερδίζοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο ψήφους, το νεοναζιστικό κόμμα της Ελλάδας, Χρυσή Αυγή, καταλαμβάνει 21 έδρες στην νέα Βουλή. Μεταξύ των νέων βουλευτών που θα απολάβουν την βουλευτική ασυλία συγκαταλέγονται ένας, ο οποίος φέρεται να έχει συμμετάσχει σε βιαιοπραγία και ένας ακόμη που έχει αναφερθεί ως μέλος σκληροπυρηνικού εθνικιστικού black metal, μουσικού συγκροτήματος με αναφορές στον Εωσφόρο, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά του ο Independent.
Η Χρυσή Αυγή έδωσε μία πρώτη γεύση για το πώς θα ανταποκριθεί στο νέο στάτους της, ως ένα κόμμα που έλαβε το 7% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου στην Ελλάδα, όταν διέταξε τους δημοσιογράφους να «σταθούν προσοχή» παρουσία του αρχηγού, Νίκου Μιχαλολιάκου.
Ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
Ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
Ο άνδρας με το ξύρισμένο κεφάλι που έδωσε το παράγγελμα «εγέρθητι» στους δημοσιογράφους και είπε ότι όσοι δεν θέλουν, να «βγουν έξω», αναφέρεται ως μέλος της black metal μπάντας Naer Mataron. Ο Γιώργος Γερμενής, με το ψευδώνυμο «Καιάδας», εξελέγη βουλευτής την νύχτα της Κυριακής.
Το συγκρότημα, στο οποίο είναι μέλος, αναμειγνύει βίαιες εικόνες από την ελληνική μυθολογία, αμφίεση με νυχιές και βαμμένα πρόσωπα, και φωνητικά με γρυλλίσματα θανάτου (death grunts).
Ο «Καιάδας», κατά κόσμον Γιώργος Γερμενής, μπασίστας του γκρουπ Naer Mataron
Ο «Καιάδας», κατά κόσμον Γιώργος Γερμενής, μπασίστας του γκρουπ Naer Mataron
Βουλευτής στο Υπόλοιπο Αττικής εξελέγη επίσης και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έως την Κυριακή αντιμετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή σε επίθεση με μαχαίρι εις βάρος Ελληνα ακαδημαϊκού.
Οπως γράφει ο Independent, ο κ.Κασιδιάρης, η προσκόλληση του οποίου στον αρχηγό του κόμματος του έχει δώσει το παρατσούκλι «ο προστατευόμενος» φέρεται να έχει συμμετάσχει σε επίθεση πέντε ατόμων κατά καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2007. Αυτόπτες μάρτυρες του σκηνικού ανέφεραν ότι αναγνώρισαν το αυτοκίνητό του.
Τα μέλη της Χρυσής Αυγής πανηγύρισαν την είσοδο του κόμματος στην Βουλή
Τα μέλη της Χρυσής Αυγής πανηγύρισαν την είσοδο του κόμματος στην Βουλή
Η ακροαματική διαδικασία ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο, ωστόσο αναβάλλεται για όσο θα παραμείνει στην Βουλή.
Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται επίσης και σε εκείνους που δεν κατάφεραν να εκλεγούν, όπως ο Κρητικός υποψήφιος, Στυλιανός Βλαμάκης, γνωστός και ως «φούρναρης» στους κύκλους της Χρυσής Αυγής. Ο Βλαμάκης βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά την δημοσίευση φωτογραφίας του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, χαμογελώντας μπροστά στους φούρνους που έκαιγαν τους Εβραίους οι Ναζί κατά την διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ο Independent επισημαίνει ακόμη ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος στις προεκλογικές του ομιλίες εξαπέλυε απειλές κατά δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και μεταναστών.
Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του είπε: «Δεν έχουν καταλάβει ότι όταν θα έχουμε την δύναμη δεν θα δείξουμε οίκτο», καταλήγει το άρθρο της εφημερίδας.
Guardian: «Πωρωμένοι» με τις απειλές και τον εκφοβισμό
«Με έμβλημα μία ελληνική εκδοχή της σβάστικας (σ.σ. μαίανδρος) και συνοδεία νεαρών τραμπούκων με κοντοκουρεμένα μαλλιά, ο Νίκος Μιχαλολιάκος γιόρτασε με μια απειλή την πολιτική του επιτυχία», αναφέρει σε άρθρο του η βρετανική εφημερίδα Guardian.
«Αυτοί που πρόδωσαν την πατρίδα θα πρέπει τώρα να φοβούνται», βρυχήθηκε ο αρχηγός της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.
Οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές εισήλθαν στην ελληνική βουλή λαμβάνοντας το 7% των ψήφων των Ελλήνων πολιτών στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου.
«Η επιτυχία αυτή ήταν ένα σοκ. Την ώρα που αυξάνεται η ακροδεξιά, ο ξενοφοβικός λαϊκισμός σε όλη την Ευρώπη, κάποια κόμματα, όπως η Χρυσή Αυγή είναι τόσο «πωρωμένα» με την απειλή, τον εκφοβισμό και τους υπαινιγμούς ακόμη και για χρήση βίας», γράφει ο Guardian.
Η Χρυσή Αυγή, αναφέρει ο Guardian, πρεσβεύει και την ιδέα να «ξεφορτωθεί» η Ελλάδα τους λαθρομετανάστες.
Η εφημερίδα μεταφέρει τα λεγόμενα του κ.Μιχαλολιάκου: «Εξω από την χώρα μου! Εξω από το σπίτι μου! Πώς μπορούμε να το κάνουμε; Χρησιμοποείστε την φαντασία σας. Η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη σε όλα τα λεβεντόπαιδα με τις μαύρες μπλούζες που γράφουν Χρυσή Αυγή με λευκά γράμματα».
Οπως επισημαίνει η εφημερίδα, ξένοι παρατηρητές για την ελευθερία του Τύπου παρακολουθούν στενά την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, έχοντας σημάνει συναγερμό για την μεταχείριση των δημοσιογράφων από την Χρυσή Αυγή.

Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63654164

Σκληρή απάντηση Σαμαρά σε Τσίπρα – Ουσιαστική συνάντηση προαναγγέλλει ο Βενιζέλος


Σκληρή απάντηση έδωσε τον Αλέξη Τσίπρα ο Αντώνης Σαμαράς, όταν ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ του ζήτησε να πάρει πίσω τη δεσμευτική επιστολή που έστειλε στους δανειστές της Ελλάδας, για τήρηση των όρων του μνημονίου. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να στείλει επιστολές προς το ΔΝΤ, την Κομισιόν και την ΕΚΤ, στις οποίες θα επισημαίνει ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούν να ισχύσουν, από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του αποδοκίμασε το μνημόνιο.

Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θέλει να οδηγήσει τη χώρα στο χάος καθώς αυτά που αναφέρει οδηγούν τη χώρα σε χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ.


Ο
Ευάγγελος Βενιζέλος από την πλευρά του, ο οποίος επίσης δέχθηκε αίτημα από τον κ. Τσίπρα να αποσύρει την επιστολή του, είπε ότι η σκληρή διαπραγμάτευση δε γίνεται εντός Ελλάδας με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές, αλλά εκτός με τους εταίρους, τους δανειστές, με συμφέροντα και απειλές. Ωστόσο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει την Τετάρτη στον κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι η συνάντησή τους θα είναι ουσιαστική.

Τονίζεται ότι στις
δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως η ετυμηγορία της 6ης Μαΐου καθιστά με σαφήνεια άκυρο το μνημόνιο και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα βάλει από το παράθυρο αυτούς που ο λαός έδιωξε από την πόρτα.

Σημείωσε ακόμα, ότι «η λαϊκή ετυμηγορία καθιστά άκυρο το μνημόνιο και άκυρες τις εγγυητικές επιστολές που έστειλαν οι Βενιζέλος και Σαμαράς στην ΕΕ και το ΔΝΤ», λέγοντας ότι «πρώτη εναλλακτική επιλογή είναι μία αριστερή κυβέρνηση που θα δώσει τέλος στις συμβάσεις υποτέλειας».


Στοχευόμενο προεκλογικό διάγγελμα χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τσίπρα το
ΚΚΕ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του «ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε την εντολή που πήρε για την επόμενη εκλογική μάχη, για να παραπλανήσει και να υποκλέψει ψήφους από τους πιο απελπισμένους ψηφοφόρους». Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας ότι με τις προτάσεις του κ. Τσίπρα δεν καταργούνται το μνημόνιο και η δανειακή σύμβαση.

Στο μεταξύ, ο κ. Τσίπρας είχε διαδοχικές επαφές με τους επικεφαλής της Δημοκρατικής Αριστεράς, των Οικολόγων Πρασίνων και της Κοινωνικής Συμφωνίας, στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το μεσημέρι έλαβε την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.


Ο κ. Κουβέλης εξέφρασε τη στήριξη τη
ς Δημοκρατικής Αριστεράς στον κ. Τσίπρα και του ζήτησε να προχωρήσει σε κυβέρνηση αριστεράς, με τη στήριξη της Δημοκρατικής Αριστεράς και με ευρύτερη κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.

Υπέρ της ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου εμφανίστηκε και η
Λούκα Κατσέλη.

Συγκεκριμένες προτάσεις για το πως βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ την έξοδο από την κρίση ζήτησε η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας των Οικολόγων Πράσινων
Ιωάννα Κοντούλη. Όπως είπε «δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα πλαίσιο, που να λεει μόνο αντιμνημόνιο».

Την Τετάρτη το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με κοινωνικούς φορείς. Το απόγευμα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Πάνο Καμμένο (στις 5), τον Ευάγγελο Βενιζέλο (στις 6) και τον Αντώνη Σαμαρά (στις 7). Στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.


Σε ώρα που δεν έχει ακόμα καθοριστεί θα συναντηθεί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
 
Πηγή: http://www.skai.gr/news/politics/article/202524/skliri-apadisi-samara-se-tsipra-ousiastiki-sunadisi-proanaggellei-o-venizelos-/ 

Έτσι θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ


Ο Τσίπρας προτείνει μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, κατάργηση της επαναπροώθησης μεταναστών και αποποινικοποίηση όλων των ναρκωτικών ουσιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αρκετές απο τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος του Αλ. Τσίπρα. Mεταξύ άλλων μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα προχωρήσει στην αποποινικοποίηση ουσιών, στο διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, σε μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά και σε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με κατώτερο μισθό τα 1.300 ευρώ.... Ωστόσο, στο πρόγραμμα δεν εξηγεί επαρκώς ο συντάκτης του που θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα, αυτή την χρονική στιγμή, δεδομένου ότι η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού....
1. Αποποινικοποίηση της χρήσης, κατοχής και προμήθειας όλων των ουσιών για προσωπική χρήση. Αντιμετώπιση του χρήστη ως ασθενούς. Θεσμοθέτηση μέτρων για την αποκοπή των χρηστών από το παράνομο εμπόριο.
2. Μαζικές προσλήψεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Άμεσο πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας με στόχο να αποτραπεί η άνοδος της ανεργίας από την κρίση και να βελτιωθεί το επίπεδο των υπηρεσιών στα νοσοκομεία, σχολεία, Ταμεία και οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.
3. Αύξηση των αποζημιώσεων για τις απολύσεις. Εξίσωση της αποζημίωσης απόλυσης των εργατών με αυτή των υπαλλήλων. Η προειδοποίηση της απόλυσης να μην επιφέρει μείωση της δικαιούμενης αποζημίωσης. Ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των ανέργων κατά τη διάρκεια της ανεργίας. Ειδικά μέτρα για τους μακροχρόνια άνεργους και τους άνεργους άνω των 50 ετών.
4. Άμεση εξίσωση των κατώτερων αποδοχών με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15, που έχουν καθιερώσει κατώτερες αποδοχές και σε συνδυασμό με τις διορθωτικές αυξήσεις να διαμορφωθούν στα 1.300 € τον μήνα. Άμεση καταβολή σε όλους τους εργαζόμενους μηνιαίων διορθωτικών αυξήσεων 300 ευρώ το 2009 και εφεξής, ως ελάχιστο μέτρο άμυνας του εργατικού εισοδήματος απέναντι στην κρίση.
5. Κατώτερη σύνταξη ίση τουλάχιστον με 20 ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ για την κύρια σύνταξη και 5 για την επικουρική και επάνοδος της κύριας σύνταξης στο 80% των συντάξιμων αποδοχών.
6. Να επανέλθουν υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο  όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί  στους τομείς της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των Υδάτινων πόρων - ύδρευσης και των Μεταφορών. Δημιουργία κοινωνικού φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους. Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου και ιδιοκτησίας των υποδομών της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες, δρόμοι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), που έχουν παραχωρηθεί ή ξεπουληθεί σε ιδιώτες και ελληνικές και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ακύρωση των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης. Ριζική αναμόρφωση, πλήρης διαφάνεια και λαϊκός έλεγχος στο σύστημα ανάθεσης – εκτέλεσης μεγάλων έργων και στις πολιτικές γης.
5. Οι εθνικοποιήσεις που αγωνιζόμαστε δεν αφορούν μόνο τους τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά και την αλλαγή της διάρθρωσης των δημοσίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και με τον κοινωνικό έλεγχο, έτσι ώστε οι  επιχειρήσεις αυτές να μην υπηρετούν την καπιταλιστική συσσώρευση, αλλά τις κοινωνικές ανάγκες.
6. Συγκρότηση κρατικού πόλου παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα, με πυλώνες την Εθνική Τράπεζα, την ΑΤΕ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που περνούν σε απόλυτο δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία. Με αυτόν τον πόλο, το δημόσιο ασκεί μια νέα πολιτική στην πίστη, που ευνοεί την ανάπτυξη, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο, ευνοεί την υλοποίηση ειδικών κλαδικών πολιτικών και ενισχύει τα ασθενέστερα στρώματα στη δανειοδότησή τους.
7. Εθνικοποίηση, κάθε Τράπεζας, που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις και τους καταθέτες - καταθέτριές της και χρειάζεται Κρατική στήριξη.
8. Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και τη ριζική ανασυγκρότησή της ως δημόσιας εταιρείας με εθνικό και κοινωνικό ρόλο.Την ακύρωση της απελευθέρωσης του σιδηροδρομικού τομέα και τη ματαίωση των σχεδιασμών υποβάθμισης, συρρίκνωσης και κατατεμαχισμού του ΟΣΕ. Τη ματαίωση της πώλησης των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας, πρώτα απ’ όλα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, ως πόλων ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και τεχνολογικής καινοτομίας, με στόχο τη μετατροπή της χώρας και κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνίας.
9. Την επαναφορά του ομίλου του ΟΤΕ υπό πλήρη δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχο, την ανασυγκρότηση και μετατροπή του σε μοχλό μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση των ευρυζωνικών δικτύων και σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για την ταχεία προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και τη συγκρότηση κλάδων νέας τεχνολογίας στη χώρα μας.
Την ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας επιχείρησης. Την εγκατάλειψη των επιλογών απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της μετοχοποίησης-ιδιωτικοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ.
10. Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ενιαίου Λυκείου. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης και κατοχύρωση της αυτοτέλειάς του και μέχρι τότε κατάργηση της Βάσης του 10.

11.
Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Να αποσυρθεί ο νόμος για τα Κολέγια - Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και να απορροφηθούν οι σπουδαστές τους από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταργηθεί νομοθετικά κάθε δυνατότητα εμπορικής συμφωνίας αγοράς και πώλησης Ξένων πτυχίων (δικαιόχρησης). Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Δημόσια δωρεάν μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, με σταδιακή απορρόφηση κάθε είδους Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π. η οποία θα οδηγεί σε πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα. 
13. Μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με αποκλειστικό προαπαιτούμενο το πτυχίο, που θα ισοδυναμεί με επαγγελματικό δικαίωμα. Κατάργηση του ν. 2525/97 του ΠΑΣΟΚ.
14. Σχολείο ανεξίθρησκο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Διαχωρισμός της Εκκλησίας από την Εκπαίδευση. Αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από μία επιστημονική προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας.
15. Υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου και των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών ελευθεριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
16. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων. Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.
17. Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18. Μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 6 μήνες, αναγνώριση του δικαιώματος άρνησης για λόγους συνείδησης. Εναλλακτική κοινωνική θητεία ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική.
18. Αποστρατιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και αφοπλισμός των αστυνομικών μονάδων στη διάρκεια κινηματικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων. Την κατάργηση των ειδικών μονάδων (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ) και των ειδικών σωμάτων (ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες, αγροφυλακή). Την απαγόρευση της χρήσης χημικών αερίων και πλαστικών σφαιρών σε διαδηλώσεις, απεργίες και κάθε είδους συλλογικές κινητοποιήσεις.
19. Τη ριζική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος. Θεσμοθέτηση Χάρτη δικαιωμάτων των κρατουμένων.Τον εξανθρωπισμό των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων. Απαγόρευση εγκλεισμού σε ακατάλληλους χώρους και φυλακές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αντίστοιχης με αυτή που μπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. Ένταξη των νοσοκομείων των φυλακών στο ΕΣΥ.
20. Κατάργηση των σημερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) και δημιουργία ανοικτών κέντρων διαβίωσης με αξιοπρεπείς όρους. Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο. Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης των ανηλίκων.
21. Νομιμοποίηση και ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων μεταναστών. Κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, αποδέσμευση της νομιμοποίησης από ασφαλιστικές προϋποθέσεις, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών τους, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή παραμονή στην Ελλάδα, ένταξη των μεταναστών στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
22. Χορήγηση πολιτικού άσυλου στους πρόσφυγες. Ιθαγένεια σε όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε μικρή ηλικία. Χορήγηση υπηκοότητας στους μετανάστες-μετανάστριες ύστερα από 7 χρόνια παραμονής στη χώρα.
23. Τον πλήρη διαχωρισμό ρόλων Εκκλησίας – Κράτους, με πλήρη αρμοδιότητα της Πολιτείας σε ζητήματα γάμου, ονοματοδοσίας και μαθήματος θρησκευτικών. Την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου. Η ανεξιθρησκία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ενώ η θρησκευτική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
24. Το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην έχει ομολογιακό χαρακτήρα, αλλά η ύλη του να περιλαμβάνει εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και τη δογματική όλων των θρησκειών.
25. Επιστροφή στο Κράτος της μεγάλης ακίνητης εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας και  απόδοσή της σε ακτήμονες και σε δημόσια χρήση.
27. Τα εισοδήματα των Εκκλησιαστικών Ενώσεων και Οργανώσεων από εμπορικές δραστηριότητες, χρεώγραφα και εκμετάλλευση ακινήτων, φορολογούνται κανονικά. 
28. Αποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές που συνιστούν επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού σε ξένα εδάφη.       Σύνθημά μας είναι: κανένας στρατιώτης έξω από τα σύνορα της χώρας του.
29. Άμεση κατάργηση των βάσεων της Σούδας και του Άκτιου, ορμητηρίων των αμερικάνικων δυνάμεων στην περιοχή. Δεν θέλουμε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ούτε το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και αγωνιζόμαστε για τη διάλυσή του.
30. Δραστική μείωση των εξοπλισμών και των στρατιωτικών δαπανών, που άλλωστε κατά βάση εξυπηρετούν νατοϊκούς σχεδιασμούς, σε όφελος της κάλυψης κοινωνικών αναγκών. Κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και των όπλων μαζικής καταστροφής.

Πηγή: http://www.parapolitika.gr/ArticleDetails/tabid/63/ArticleID/433300/Default.aspx